Samhandlingsarenaer for barn og unge

Her er ei oversikt over møter som blir arrangert mellom ulike fagpersonar i Suldal kommune. Dette er både systemmøter og samhandlingsmøter, på ulike nivå i kommunen. 

Systemmøter: Møter der tema er generelle problemstillingar, fagtema, organisering osv.

Samhandlingsmøter: Møter der ein samhandlar kring eit enkeltmenneske eller enkelte familiar.

Tenestenivå: Møter som leiarane og tilsette i einingane i kommunen deltar i. 

Kommunenivå: Møter som kommuneleiinga deltar i. 

Oppvekstteam for barnehage

Kven deltar?  Styrar, pedagogisk leiar, barnevern, PPT, helsesøster.

Type møte: Oppvekstteam rommar både systemsaker, og samhandlingssaker rundt enkeltbarn.

Tema: Barnehagen drøftar utfordrande problemstillingar på systemnivå med dei ulike fagpersonane som deltar. Dersom det er ei sak på individnivå skal ein få samtykke frå foreldre, og foreldre skal få høve til å delta i møtet.

Nivå: Tenestenivå

Oppvekstteam for skule

Kven deltar?  Rektor, inspektør eller sosiallærar, barnevern, PPT, helsesøster.

Type møte: Oppvekstteam rommar både systemsaker, og samhandlingsaker rundt enkeltelevar.

Tema: Skulen drøftar utfordrande problemstillingar på systemnivå med dei ulike fagpersonane som deltar. Dersom det er ei sak på individnivå skal ein få samtykke frå foreldre, og foreldre skal få høve til å delta i møtet.

Nivå: Tenestenivå

Samarbeidsmøte mellom helsestasjon og skule

Kven deltar Skule og helsesøster.

Type møte: I dette møtet tek ein føre seg både systemsaker og samhandlingsaker rundt enkeltbarn etter behov

Tema: Kan vera både situasjonar rund enkelt elevar etter samtykke frå foreldre, eller generelle utfordringar og tiltak som skulen har.

Nivå: Tenestenivå

Flyktningehelseteam

Kven deltar?  Psykisk helse, helsestasjon, lege, introsenteret

Type møte: Samhandlingsmøte

Tema: Flyktningehelseteamet gir helseoppfølging til nyankomne flyktningar i kommunen

Nivå: Tenestenivå

Foreldremøter i barnehagar og skular

Desse kan kontaktast etter behov:  Helsestasjonen, barnevernet, ppt.

Type møte: Systemmøte, informasjonsmøte.

Tema: Tema på bestilling etter behov.

Koordinerande eining

Kven deltar?  PPT, barnevern, helsestasjon, lege, NAV, bestillarkontoret, psykisk helse og fysio.

Type møte: Møtet er todelt, ein del av møtet rommar generelle systemsaker, medan ein annan del av møtet er samhandlingssaker rundt enkeltmennesker som har behov for langvarige og koordinerte tenester (IP-individuell plan).

Tema: Ulike tema

Nivå: Tenestenivå

Individuell plan, ansvarsgrupper

Kven deltar?  dei som kan vera aktuelle er: foreldre, lærar, ppt, barnevern, fysio, helsestasjon.

Type møte: Samhandlingsmøte rundt enkeltmennesker.

Tema: Ansvarsgrupper for personar med IP-individuell plan.

Nivå: Tenestenivå

Kriseteam

Kven deltar?  Psykisk helse, helsestasjonen, diakon, prest, politi, kommuneoverlege.

Type møte: Akutte kriser, møtes ein gong kvart halvår. Ved aktivering er det daglege treffpunkt.  

Utviklingsmøter for einingsleiarar i barnehage og skule

Kven deltar?  Styrar, rektorar, rådgjevarar innan oppvekst, kommunalsjef for oppvekst og ppt.

Type møte: Utviklingsmøte, systemmøte for kvalitet.

Tema: Kvalitetsutvikling i barnehage og skule.

Nivå: Tenestenivå

Overgangsmøte barnehage og skule

Kven deltar?  Personal frå skule og barnehage.

Type møte: Samhandlingsmøte rundt enkeltbarn som skal begynna på skulen.

Tema: Korleis sikra ein god overgang for enkeltbarn. Hugs samtykke frå foreldre.

Nivå: Tenestenivå

SLT-gruppe

Nivå: Tenestenivå

Introforum

Nivå: Tenestenivå

Ansvarsgruppemøte for barn og elevar med vedtak

Kven deltar?  Personal frå barnehage eller skule i lag med ppt og andre relevante funksjonar.

Type møte: Samhandlingsmøte rund enkeltbarn og -elevar.

Tema: Evaluering og vurdering av nye tiltak.

Nivå: Tenestenivå

Nettverksmøte for støttepedagogar i barnehage

Kven deltar?  Støttepedagogar i barnehagane.

Type møte: Systemmøte.

Tema: Utvikling av spes ped arbeidet i barnehagane.

Nivå: Tenestenivå

Nettverksgruppemøter, lærande møter

Kven deltar?  Aktuelle grupper i samband med prosjekt/tema.

Type møte: Systemmøter.

Tema: Lærande møter for utvikling av organisasjonen.

Nivå: Tenestenivå

Tilbakemeldingsmøte/prosessmøte

Kven deltar?  PPT, skule, barnehage, barnevern, føresette.

Type møte: Samhandlingsmøte rundt enkeltbarn, enkeltelevar.

Tema: Tilbakemeldingar og tiltak.

Nivå: Tenestenivå

Folkehelseforum

Kven deltar?  Folkehelsekoordinator, kommuneoverlege, SLT-koordinator og representantar innan helse, fysio, oppvekst, økonomi, kultur. 

Type møte: Systemmøte.

Tema: Folkehelseprofilen i kommunen, førebyggjande tiltak. 

Nivå: Tenestenivå.

Leiarmøte PPT for Rogaland og nordfylket

Kven deltar?  PP-leiar.

Type møte: Systemmøte.

Tema: Kompetanseutvikling, systemarbeid.

Nivå: Kommunenivå

Nettverk for styrka barnehage

Kven deltar?  Representantar frå spes. ped feltet i dei ulike kommunane i Rogaland

Type møte: Systemmøte

Tema: Aktuelle tema innan feltet styrka barnehage og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen 

Nivå: Kommunenivå

Kommunalt skuleeigarforum, Rogaland og nordfylket

Kven deltar?  Kommunalsjef for oppvekst, rådgjevar for skule.

Type møte: Systemmøte.

Tema: Arbeidsgjevarrolla, systemarbeid, kompetanseutvikling.

Nivå: Kommunenivå

Kommunalt barnehageeigarforum, Rogaland og nordfylket

Kven deltar?  Kommunalsjef for oppvekst, rådgjevar for barnehage.

Type møte: Systemmøte.

Tema: Myndigheitsrolla, arbeidsgjevarrolla, systemarbeid, kompetanseutvikling.

Nivå: Kommunenivå

Partnarskap for Folkehelse i regi av Rogaland Fylkeskommune

Kven deltar?  Folkehelsekoordinator

Type møte: Systemmøte.

Tema:

Nivå: Kommunenivå

Haugaland folkehelseforum

Kven deltar?  Folkehelsekoordinator

Type møte: Systemmøte.

Tema:

Nivå: Kommunenivå

Fagleg nettverk for folkehelse, helsefremjing og førebygging i regi av Helse Fonna og Fousam

Kven deltar?  Folkehelsekoordinator

Type møte: Systemmøte.

Tema: Mål for nettverket er å styrka folkehelsa i regionen ved å jobba for ein endring av helsetenestene mot ein meir helsefremmande, førebyggande og heilskapleg teneste og saman bidra til å dempe vekst i forbruk av helsetenestene.

Fagnettverket skal vere ein arena for å møtas, utvikla felles språk og ståstad for folkehelsearbeid i kommune og føretak. Det skal fokusera på samanheng i tenestene, kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.

Nivå: Kommunenivå

Haugalandsnettverket for helseleiing

Kven deltar? Kommunalsjef helse, i lag med kommunalleiarar på Haugalandet. 

Type møte: Systemmøte.

Tema:

Nivå: Kommunenivå

Nettverk for BTI-kommunar i Helse Fonna-området

Kven deltar? Prosjektkoordinatorar for Betre Tverrfagleg Innsats i kommunane, Helse Fonna området med samarbeidspartnarar

Type møte: Systemmøte.

Tema: Korleis kan kommunane samhandla betre for barn, unge og familiar det er knytt ei uro til. 

Nivå: Kommunenivå

Bestillarnettverket på Haugalandet

Kven deltar? 

Type møte:

Tema:

Nivå: Kommunenivå

Nettverk for leiande helsesøstre på Haugalandet

Kven deltar? Leiar for helsesjukepleiarane i kommunane

Type møte: Systemmøte.

Tema:

Nivå: Kommunenivå

Helsestasjonsforum Haugalandet

Kven deltar? 

Type møte:

Tema:

Nivå: Kommunenivå

Nettverk for jordmødre på Haugalandet

Kven deltar? 

Type møte:

Tema:

Nivå: Kommunenivå

Nettverk for koordinerande eining i Helse Fonna området

Kven deltar? Leiar KE-Suldal, representatar frå kommunane i Helse Fonna området, og samarbeidspartnarar

Type møte: Systemmøte.

Tema:

Nivå: Kommunenivå