Når barn og unge treng hjelp

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i Suldal. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I vår kommune følgjer me BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpa dei treng.

Er du bekymra for eit barn eller ein ungdom? Anten uroa er sterk eller svak – gjer noko med det!

Ved mistanke om vald eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstenesta 52 78 60 30